Այսօր: Շաբաթ, 20 Հուլիսի 2024թ.
Ախուրյանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 195
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՕԳՏՎԵՔ ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՎԱՌԱՐԱՆՆԵՐԻՑ
2024,Հուլիս 18 - Օգոստոս 18
«ԱՅԳԱԲԱՑ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՄՐՑՈՒՅԹ
2024,Հուլիս 10 - Օգոստոս 6
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄ ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՅԿԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ
2024,Հուլիս 9 - Օգոստոս 12
ՀՀ-ՈՒՄ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿՐԹՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
2024,Հուլիս 4 - Օգոստոս 18
«ԿԱՄՈՅԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՄՐՑՈՒՅԹ
2024,Հուլիս 3 - 31
ԲԱՍԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ 15 ԿՏՈՐ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ
2024,Հուլիս 3 - Օգոստոս 2
ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻՑ ԱՃՈՒՐԴՈՎ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
2024,Հունիս 27 - Հուլիս 29
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ <<ԱՅԳԱԲԱՑ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ>> ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ՀՐԱՀԱՆԳՉԻ ԹԱՓՈՒՐ ՀԱՍՏԻՔԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՄՐՑՈՒՅԹԻ
2023,Դեկտեմբեր 4 - 2024,Դեկտեմբեր 28
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ,ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ, ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ և ՎՃԱՐՆԵՐԻ, ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ԱՊԱՌՔՆԵՐԸ ՎՃԱՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
2018,Օգոստոս 10 - 2027,Օգոստոս 10

ՀԱՐՑՈՒՄ

Հայտարարություն«ՋԱՋՈՒՌԱՎԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՄՐՑՈՒՅԹ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՂ
Աննման Մինասյան
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է
17/06/2024
ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
15/07/2024
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

N

Թափուրպաշտոնիանվանումը

Հավակնորդիններկայացվողպահանջները

(չափանիշները)

Մրցույթինմասնակցելուիրավունքչունիայնանձը, ով՝

Մրցույթինմասնակցելուհամարանհրաժեշտփաստաթղթերը

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի «Ջաջուռավանի մանկապարտեզ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության 1.Դաստիարակ

-1,12 դրույք /120.000 ՀՀ դրամ աշխատավարձ/

 

           1)Որակավորմանպահանջները

Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության դաստիարակի պաշտոն զբաղեցնողը պետք է ունենա՝ միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն`համապատասխան որակավորմամբ կամ  միջին կամ բարձրագույն մանկավարժական կրթություն և վերջին տասը տարվա ընթացքում  նախադպրոցական կրթության ոլորտում աշխատանքի առնվազն երեք տարվա մանկավարժական գործունեության ստաժ։

 

 

            2) Ընդհանրականպահանջները

Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության դաստիարակի պաշտոնը զբաղեցնողը պետք է իմանան պաշտոնի նկարագրով ամրագրված լիազորությունները․

ա․ դաստիարակչական հարցերը, ըստ ոլորտի՝ կրթության պետական չափորոշիչները, նորմատիվ փաստաթղթերը և մեթոդական հանձնարարականները, մանկավարժության, հոգեբանության, տարիքային ֆիզիոլոգիայի և հիգիենայի, մինչ բժշկական օգնության հիմունքները, աշխատանքի անվտանգության, երեխաների կյանքի և առողջության պահպանման կանոնները։

Մրցույթինմասնակցելուիրավունքչունիայնանձը, որը՝

1) դատական կարգով ճանաչվել է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ․

2)դատական կարգով զրկվել է մանկավարժական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից․

3)տառապում է ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված այնպիսի հիվանդությամբ, որը կարող է խոչընդոտել մանկավարժական գործունեության իրականացմանը․

4)դատապարտվել է հանցագործության համար և դատվածությունը սահմանված կարգով հանված կամ մարված չէ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատապարտվել է ոչ դիտավորյալ հանցագործություն կատարելու համար։

1) դիմում (Ձև 1).

2) կրթության մասին փաստաթուղթ (դիպլոմ).

3) անձը հաստատող փաստաթուղթ.

4) աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք կամ աշխատանքային գրքույկ (առկայության դեպքում).

5) ինքնակենսագրություն (Ձև 4).

6) մեկ լուսանկար` 3x4 չափի.

7) այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ.

8) Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ կամ զինվորական կցագրման վկայական.

9) հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում):

 

 

 

Նախադպրոցականուսումնականհաստատությանդաստիարակիթափուրպաշտոնիմրցույթիմասնակիցների՝ 3-րդսյունակի 1-ինկետովնախատեսվածպահանջներըհավասարապեսբավարարելուդեպքումմրցութայինհանձնաժողովիկողմիցմասնակցինհաղթողճանաչելումասինորոշումկայացնելիսկարողենհաշվիառնվելնաև 2-րդկետովնշվածլրացուցիչպահանջները։

 

Մրցույթինմասնակցելուհամարդիմածքաղաքացինփաստաթղթերըներկայացնումէանձամբ՝անձնագրովկամանձըհաստատողայլփաստաթղթով։

2

Մրցույթնանցկացնելուվայրը, օրը, ժամը

Դիմումներիևփաստաթղթերիընդունումը

 

Դիմումներիևփաստաթղթերիներկայացմանժամկետները

 

 

Վայրը՝ՀՀ Շիրակի մարզ, Ախուրյան  համայնք,

գ. Կրաշեն, Կրաշեն-Ջաջուռավան միջհամայնքային ճանապարհ / մանկապարտեզ/1

Օրը՝2024 թվականի հուլիսի 22-ին ժամը՝ 11:00

Փաստաթղթերը ներկայացնելու, լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար դիմել ՀՀ Շիրակի մարզ, Ախուրյան  համայնք, գ. Կրաշեն, Կրաշեն-Ջաջուռավան միջհամայնքային ճանապարհ / մանկապարտեզ/1

 

Հեռ093407590

 

Էլհասցե՝jajuravan.mankapartez@gmail.com

 

Մրցույթըանցէկացվելու 2 փուլով՝գրավորևբանավոր:

Հարցաշարին  ծանոթանալու   համար   կարող   եք    անցնել   հետևյալհղումով՝ https://escs.am/am/news/11978։

 

 

2024 թվականիհունիսի 17-իցմինչև 2024 թվականիհուլիսի 15-ըներառյալ

 

 

Փաստաթղթերիընդունումը՝ամենօր, ժամը 09:00-17:00, բացիշաբաթ, կիրակի և օրենքովսահմանվածոչաշխատանքայինօրերից։

Մրցույթինմասնակցելցանկացողքաղաքացիներըկարողենհայտարարությանըհետևել www.azdarar.am, akhuryan.am կայքերում:

 

 

Բոլորը
ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2-ՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ
Երկրորդ նստաշրջանի հերթական՝ 16-րդ նիստ
Երկրորդ նստաշրջանի հերթական՝ 15-րդ նիստ
Երկրորդ նստաշրջանի հերթական՝ 14-րդ նիստ
Երկրորդ նստաշրջանի հերթական՝ 13-րդ նիստ
Երկրորդ նստաշրջանի հերթական՝ 12-րդ նիստ
Առաջին նստաշրջանի 11-րդ նիստ
Առաջին նստաշրջանի 10-րդ նիստ / 3-րդ մաս
Առաջին նստաշրջանի 10-րդ նիստ / 2-րդ մաս
Առաջին նստաշրջանի 10-րդ նիստ / 1-ին մաս
Առաջին նստաշրջանի 9-րդ նիստ/ 1-ին մաս
Առաջին նստաշրջանի 9-րդ նիստ / 2-րդ մաս
Ախուրյան համայնքի ավագանու հերթական նիստ
Առաջին նստաշրջանի 9-րդ նիստ / 3-րդ մաս
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ավագանի
նիստ
ավագանու հերթական նիստ
Ավագանու նիստ
Ախուրյանի փողոցաշինություն
ավագանու նիստ
ավագանու նիստ
ինչպես դիմել համայնքապետարան
Ավագանու նիստ
Մակնապարտեզ
Մեր հերոսները
Հերոսներ
ավագանի հերթական նիստ
25
հարցազրույց
1
1
31.05.2019թ
Ախուրյան համայնքի մարզադպրոց
ծաղկազարդ
1
1
1
ՇՈՒՇԱՆ նախակրթարան
Իմ գյուղը` Բասեն
Քննարկում
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ Շիրակի մարզ, գ.Ախուրյան, Գյումրու խճուղի 42
0312 70885 , 0312 70303
akhuryan.shirak@mail.ru , akhuryan.shirak@gmail.com
Պաշտոնական էլ. փոստ` 50834216@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2081
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner