Ախուրյան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1111Ա Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող կազմակերպությունների շենքերի և շինությունների համար (Ախուրյան) 9002153022670Տարեկան  Ընտրել
11303 Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների և քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9002153023250Միանվագ  Ընտրել
1132Ա ա) Ախուրյան համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների (ներառյալ ոչ հիմնական) շինարարություն (տեղադրման) թույլտվության համար (տող 1133 + տող 1334), որից` 9002153025310Տարեկան  Ընտրել
11301 Համայնքի վարչական տարածքում նոր շենքերի, շինությունների և ոչ հիմնական շինությունների շինարարության (տեղադրման) (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված շինարարության թույլտվություն չպահանջող դեպքերի) թույլտվության համար 9002153023660Միանվագ  Ընտրել
11304 Համայնքի վարչական տարածքում նոր շենքերի, շինությունների և ոչ Համայնքի վարչական տարածքում, սահմանամերձ և բարձրլեռնային համայնքների վարչական տարածքում, բացառությամբ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների կողեզրում, խանութներում և կրպակներում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900215302341200000Տարեկան  Ընտրել
1140 է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար (Ախուրյան) 9002153081080Տարեկան  Ընտրել
1142 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 9002153023820Ամսական  Ընտրել
1152 ա) Քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու, դրանց մասին քաղաքացիներին կրկնակի վկայականներ, քաղաքացիական կացության ակտերում կատարված գրառումներում փոփոխություններ, լրացումներ, ուղղումներ կատարելու և վերականգնման կապակցությամբ վկայականներ տալու համար 9002153022750Եռամսյակային  Ընտրել
1254 բ) Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ (տող 1255 + տող 1256), այդ թվում` 9002153021840   Ընտրել
1334 Ախուրյանի գույքի վարձակալությունից մուտքեր 9002153021192440100Տարեկան  Ընտրել
1341 Ախուրյան համայնքի սեփականություն հանդիսացող, այդ թվում` տիրազուրկ, համայնքին որպես սեփականություն անցած ապրանքների (բացառությամբ հիմնական միջոց, ոչ նյութական կամ բարձրարժեք ակտիվ հանդիսացող, ինչպես նաև համայնքի պահուստներում պահվող ապրանքանյութական արժեքների) վաճառքից մուտքեր 9002153026060   Ընտրել
1251ԱԳ Պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ 9002153021920   Ընտրել
1361բ Վարչական իրավախախտումների համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ 9002153021680Միանվագ  Ընտրել
1382բ Նվիրատվության, ժառանգության իրավունքով ֆիզիկական անձանցից և կազմակերպություններից համայնքին, վերջինիս ենթակա բյուջետային հիմնարկների տնօրինմանն անցած գույքի (հիմնական միջոց կամ ոչ նյութական ակտիվ չհանդիսացող) իրացումից և դրամական միջոցներից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման համար համայնքի բյուջե ստացված մուտքեր` տրամադրված արտաքին աղբյուրներից 9002150046240Միանվագ  Ընտրել
1393ՖՕ 3.9 Այլ եկամուտներ, (տող 1391 + տող 1392 + տող 1393), այդ թվում` 9002153063750Միանվագ  Ընտրել
1261ա Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր 9002153021760   Ընտրել
1343 ա)ՔԿԱԳ համար 9002153021920Տարեկան  Ընտրել
1393Դ հողի օտարումից մուտքեր 9002153021430Միանվագ  Ընտրել
1121Ա Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ֆիզիկական անձանցից)(Ախուրյան) 9002153020280Տարեկան  Ընտրել
1133Գ Ախուրյան համայնքում գտնվող 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների շին. թույլտվության համար 90021530231730000Միանվագ  Ընտրել
1133Դ Ախուրյան համայնքում գտնվող 501-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90021530236650000Միանվագ  Ընտրել
1133Ե Ախուրյան համայնքում գտնվող 1000-ից ավել քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների շին. թույլտվության համար 90021530250750000Միանվագ  Ընտրել
1137Ա - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի(Ախուրյան) կազմակերպման դեպքում 9002153022185000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Է - ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում(Ախուրյան) 900215302101476000Եռամսյակային  Ընտրել
13505ա -տեղական վճարներ Ախուրյան համայնքի աճուրդի մասնակցելու համար 90021530257240000Տարեկան  Ընտրել
13505 - տեղական վճարներ շինարարության ավարտը փաստագրելու համար 90021530244010000Տարեկան  Ընտրել
1142Գ - այլ արտաքին գովազդի համար 9002153214320Տարեկան  Ընտրել
1351Զ Համայնքային ենթակայության Ախուրյանի <<Հեքիաթ մանկապարտեզ.>> ՀՈԱԿ 9002150020320   Ընտրել
1112Է Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար 9002153200120Տարեկան  Ընտրել
1137Բ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում(Արևիկ) 9002153031820Եռամսյակային  Ընտրել
1137Գ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում(Այգաբաց) 9002153231980Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում(Կառնուտ) 90021530518730000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում(Բասեն) 9002153041800Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում(Կամո) 9002153061850Եռամսյակային  Ընտրել
1137ԸԹ - ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում(Արևիկ) 9002153110940Եռամսյակային  Ընտրել
1137Թ - ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում(Այգաբաց) 9002153232140Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ժ - ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում(Կառնուտ) 90021530520330000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ի -ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում(Հովիտ) 9002153292030Եռամսյակային  Ընտրել
1137Խ -ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում(Ջրառատ) 9002153201860Եռամսյակային  Ընտրել
1331Լ Կառնուտ բնակավայրի համայնքի սեփական հանդերի հողերի վարձավճար 9002153052600Տարեկան  Ընտրել
1331Դ Համայնքի սեփականություն համարվող գյուղ.նշ.հողերի վարձավճարներ (Հովիտ) 900215329252254400Տարեկան  Ընտրել
1393Ձ Կառնուտ բնակավյրի այլ ոչ հարկային եկամուտներ 9002153053440Միանվագ  Ընտրել
1332Մ Համայնքի սեփականություն հանդիսացող ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վարձավճար (Հովիտ) 9002153292600Եռամսյակային  Ընտրել
1132Դ Հովիտ բնակավայրի տեղական տուրք այլ ապրանքների դիմաց 9002153290470Եռամսյակային  Ընտրել
1132Զ Տեղական տուրք Կամո բնակավայրի միչև 200 քառ.մ շինության համար 9002153062430Եռամսյակային  Ընտրել
1331Ղ Հովիտ բնակավայրի հաշվեկշռում հաշվառված գույքի վարձակալություն 9002153292780   Ընտրել
1331Ծ ՀՈՂԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐ 9002153202930Եռամսյակային  Ընտրել
1132թ Հովիտ բնակավայրի հաշվեկշռում հաշվառված գույքի վարձ.համար 9002123292780Եռամսյակային  Ընտրել
1393ոֆ ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՅԼ ՈՉ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 9002153025980Միանվագ  Ընտրել
1132Է Տեղական տուրք Ախուրյան համայնքում գտնվող մինչև 20քառ.մ մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9002153022910Տարեկան  Ընտրել
1132Ը Տեղական տուրք Ախուրյան համայնքում գտնվող 20քառ.մ և ավելի մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9002153023090Եռամսյակային  Ընտրել
1393ՃԱ ԱՅԼ ՈՉ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 9002153033800Միանվագ  Ընտրել
1334Ա ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 9002150031880Տարեկան  Ընտրել
1132Ժ Տեղական տուրք Ախուրյան համայնքի վարչական տարածքում համայնքային կանոններին համապատասխան հասարակական սննդի օբյեկտների 500քառ.մետրից ավելի տարածքի կազմակերպման և իրացման համար 90021530235831000Եռամսյակային  Ընտրել
1393Աֆ Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ 9002153043470Տարեկան  Ընտրել
1393Բ Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ 9002153043540Տարեկան  Ընտրել
11301Ա ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ 9002153026550Միանվագ  Ընտրել
1137Ծ դ) Համայնքի տարածքում 26ից 50- քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության կազմակերպման դեպքում  11000Եռամսյակային  Ընտրել
1111Կ Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար 9002153102600Տարեկան  Ընտրել
1111Ղ Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար 9002153172400Տարեկան  Ընտրել
1111Մ Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող կազմակերպությունների փոխադրամիջոցների համար 9002153182550Եռամսյակային  Ընտրել
1113ԱԿ Հարկ կազմակերպություններից համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող անշարժ գույքի համար 9002150040460Տարեկան  Ընտրել
1121ԱՊ Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ֆիզիկական անձանցից) 9002150046320Տարեկան  Ընտրել
1137ԱԲ - ոգելից խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի դեպքում 9002153071835000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Հ -ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում(Ջրառատ) 9002153202020Եռամսյակային  Ընտրել
1137ԴԱ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում(Կառնուտ) 90021530620130000Եռամսյակային  Ընտրել
1137ԴԳ - ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում(Կառնուտ) 90021530822330000Եռամսյակային  Ընտրել
1137ԽԱ -ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում(Ջրառատ) 9002153081990Եռամսյակային  Ընտրել
1137ԽԲ -ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում(Ջրառատ) 9002153101870Եռամսյակային  Ընտրել
1137ԽԳ -ոգելից խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում(Ջրառատ) 9002153100470Եռամսյակային  Ընտրել
123456

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ