Ախուրյան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1132Ա ա) Ախուրյան համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների (ներառյալ ոչ հիմնական) շինարարություն (տեղադրման) թույլտվության համար (տող 1133 + տող 1334), որից` 9002153025310Տարեկան  Ընտրել
1136 գ)Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար(Ախուրյան) 90021530232520000Տարեկան  Ընտրել
1132Ի զ)Համայնքի վարչական տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար 900215302341200000Տարեկան  Ընտրել
1254 բ) Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ (տող 1255 + տող 1256), այդ թվում` 9002153021840   Ընտրել
1334 Ախուրյանի գույքի վարձակալությունից մուտքեր 9002153021192440100Տարեկան  Ընտրել
1341 Ախուրյան համայնքի սեփականություն հանդիսացող, այդ թվում` տիրազուրկ, համայնքին որպես սեփականություն անցած ապրանքների (բացառությամբ հիմնական միջոց, ոչ նյութական կամ բարձրարժեք ակտիվ հանդիսացող, ինչպես նաև համայնքի պահուստներում պահվող ապրանքանյութական արժեքների) վաճառքից մուտքեր 9002153026060   Ընտրել
1342 Պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ 9002153021920   Ընտրել
1343 ա)ՔԿԱԳ համար 9002153021920Տարեկան  Ընտրել
1137Ա - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի(Ախուրյան) կազմակերպման դեպքում 9002153022185000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Է - ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում(Ախուրյան) 900215302101476000Տարեկան  Ընտրել
1351Ե -տեղական վճարներ Ախուրյան համայնքի աճուրդի մասնակցելու համար 90021530257240000Տարեկան  Ընտրել
1351Է - տեղական վճարներ շինարարության ավարտը փաստագրելու համար 90021530244010000Տարեկան  Ընտրել
1351Դ Ախուրյան համայնքի աղբահանության վճար 9002150020248056000Տարեկան  Ընտրել
1351Զ Համայնքային ենթակայության Ախուրյանի <<Հեքիաթ մանկապարտեզ.>> ՀՈԱԿ 9002150020320   Ընտրել
1137Դ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում(Կառնուտ) 90021530518730000Տարեկան  Ընտրել
1137Ժ - ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում(Կառնուտ) 90021530520330000Տարեկան  Ընտրել
1331Լ 9002153052602437100Տարեկան  Ընտրել
1331Դ Համայնքի սեփականություն համարվող գյուղ.նշ.հողերի վարձավճարներ (Հովիտ) 900215329252254400Տարեկան  Ընտրել
1132Բ Տեղական տուրք Ախուրյան համայնքի վարչական տարածքում համայնքային կանոններին համապատասխան հասարակական սննդի օբյեկտների 200-500քառ.մետր տարածքի կազմակերպման և իրացման համար 90021530235822000Եռամսյակային  Ընտրել
1331Ձ Կառնուտ բնակավյրի այլ ոչ հարկային եկամուտներ 9002153053440   Ընտրել
1331Ղ Հովիտ բնակավայրի հաշվեկշռում հաշվառված գույքի վարձակալություն 9002153292780   Ընտրել
1331Խ 9002153203680   Ընտրել
1331Ծ ՀՈՂԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐ 900215320293480000Տարեկան  Ընտրել
1132Է Տեղական տուրք Ախուրյան համայնքում գտնվող մինչև 20քառ.մ մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9002153022910Տարեկան  Ընտրել
1132․ Տեղական տուրք Ախուրյան համայնքում գտնվող մինչև 26քառ.մ մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90021530229110000Տարեկան20000 Ընտրել
1132Ժ Տեղական տուրք Ախուրյան համայնքի վարչական տարածքում համայնքային կանոններին համապատասխան հասարակական սննդի օբյեկտների 500քառ.մետրից ավելի տարածքի կազմակերպման և իրացման համար 90021530235831000Եռամսյակային  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ