Ախուրյան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները 

(թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1111Ա Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար 9002153022671465950Տարեկան  Ընտրել
1112Ա Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար 90021530201015380991Տարեկան  Ընտրել
1132Ա ա) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների (ներառյալ ոչ հիմնական) շինարարություն (տեղադրման) թույլտվության համար (տող 1133 + տող 1334), որից` 9002153025310   Ընտրել
1133 աա) Հիմնական շինությունների համար 90021530253120000Տարեկան  Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 90021530232520000Տարեկան  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900215302341200000Տարեկան  Ընտրել
1142 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 900215302382678000Տարեկան  Ընտրել
1152 ա) Քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու, դրանց մասին քաղաքացիներին կրկնակի վկայականներ, քաղաքացիական կացության ակտերում կատարված գրառումներում փոփոխություններ, լրացումներ, ուղղումներ կատարելու և վերականգնման կապակցությամբ վկայականներ տալու համար 9002153022752500000Տարեկան  Ընտրել
1153 բ) Նոտարական գրասենյակների կողմից նոտարական ծառայություններ կատարելու, նոտարական կարգով վավերացված փաստաթղթերի կրկնօրինակներ տալու, նշված մարմինների կողմից գործարքների նախագծեր և դիմումներ կազմելու, փաստաթղթերի պատճեններ հանելու և դրանցից քաղվածքներ տալու համար 9002153020511000000Տարեկան  Ընտրել
1251 ա) Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ 900215302135318855000Տարեկան  Ընտրել
1331 Համայնքի սեփականություն համարվող ոչ գյուղ.նշ.հողերի վարձավճարներ 900215302424324500Տարեկան  Ընտրել
1334 Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր 9002153021192440100Տարեկան  Ընտրել
1342 Պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ 9002153021925354100Տարեկան  Ընտրել
1351Ա Տեղական վճարներ 90021530239010000Տարեկան  Ընտրել
1361 Վարչական իրավախախտումների համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ 90021530216850000Տարեկան  Ընտրել
1343 ա)ՔԿԱԳ համար 9002153021925354100Տարեկան  Ընտրել
1351Հ Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) այլ վճարներ 9002153025641000000Տարեկան  Ընտրել
2110 Վարչական բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդ 9002150011250Միանվագ  Ընտրել
2120 Ֆոնդային բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդ 9002150007880Միանվագ  Ընտրել
1111Թ Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար (իրավաբանական անձանցից) 9002153026632972880Տարեկան  Ընտրել
1121Ա Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ֆիզիկական անձանցից) 90021530202830051881Տարեկան  Ընտրել
1137Ա - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 900215302218476000Տարեկան  Ընտրել
1137Է - ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 900215302101476000Տարեկան  Ընտրել
1351Բ -տեղական վճարներ հողհատկացման չափագրման համար 9001052013060Տարեկան  Ընտրել
1351Ե -տեղական վճարներ աճորդի մասնակցելու համար 90021530257240000Տարեկան  Ընտրել
1351Է - տեղական վճարներ շինարարության ավարտը փաստագրելու համար 90021530244010000Տարեկան  Ընտրել
1112Թ Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար 9002153022592498136Տարեկան  Ընտրել
1351Դ 9002150020248056000Տարեկան  Ընտրել
1351Զ 9002150020323600000Տարեկան  Ընտրել
1351Ը 9002150020403600000Տարեկան  Ընտրել
1351Թ 9002150020571800000Տարեկան  Ընտրել
1351Ժ 9002150020652200000Տարեկան  Ընտրել
1351Ի 9002150020731152000Տարեկան  Ընտրել
1351Լ 9002150020811732000Տարեկան  Ընտրել
1331Ա 9002153024165502000Տարեկան  Ընտրել
1331Ը 9002153020360Տարեկան  Ընտրել
1111Բ Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար 90021530308345906Տարեկան  Ընտրել
1111Գ Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար 900215323230532Տարեկան  Ընտրել
1111Դ Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար 90021530542742102Տարեկան  Ընտրել
1111Ե Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար 9002153293518531Տարեկան  Ընտրել
1111Զ Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար 9002153043218623Տարեկան  Ընտրել
1111Է Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար 90021532044242141Տարեկան  Ընտրել
1111Ը 90021530628470938Տարեկան  Ընտրել
1112Բ Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար 9002153030187714132Տարեկան  Ընտրել
1112Գ Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար 9002153230164593014Տարեկան  Ընտրել
1112Դ Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար 9002153050135574185Տարեկան  Ընտրել
1112Ե Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար 9002153290131277436Տարեկան  Ընտրել
1112Զ Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար 9002153040164559906Տարեկան  Ընտրել
1112Է Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար 9002153200121929510Տարեկան  Ընտրել
1112Ը Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար 9002153060117014718Տարեկան  Ընտրել
1121Բ Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ֆիզիկական անձանցից) 9002153030264740240Տարեկան  Ընտրել
1121Գ Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ֆիզիկական անձանցից) 9002153230242678430Տարեկան  Ընտրել
1121Դ Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ֆիզիկական անձանցից) 9002153050213123336Տարեկան  Ընտրել
1121Ե Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ֆիզիկական անձանցից) 9002153290211975542Տարեկան  Ընտրել
1121Զ Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ֆիզիկական անձանցից) 9002153040244101950Տարեկան  Ընտրել
1121Է Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ֆիզիկական անձանցից) 9002153200531863757Տարեկան  Ընտրել
1121Ը Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ֆիզիկական անձանցից) 9002153060293411200Տարեկան  Ընտրել
1137Բ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90021530318266000Տարեկան  Ընտրել
1137Գ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90021532319820000Տարեկան  Ընտրել
1137Դ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90021530518730000Տարեկան  Ընտրել
1137Ե - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90021530418032000Տարեկան  Ընտրել
1137Զ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 900215306185108000Տարեկան  Ընտրել
1137Ը - ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90021530320866000Տարեկան  Ընտրել
1137Թ - ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90021532321420000Տարեկան  Ընտրել
1137Ժ - ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90021530520330000Տարեկան  Ընտրել
1137Ի -ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90021532920340000Տարեկան  Ընտրել
1137Լ - ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90021530420632000Տարեկան  Ընտրել
1137Խ -ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90021532004688000Տարեկան  Ընտրել
1351Խ 9002150021981968000Տարեկան  Ընտրել
1351Ծ 9002150021561320000Տարեկան  Ընտրել
12

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ